Even our filler text is geeky

Biqsip cheb’a’ chuy denibngan ghal loghqam mar qung quv qin ros siv tajvaj tatlh tey’be’ wovmohwi’ wo’riv yer. Beb ghawran heghba’ lol mara nuh bey’ parbing pipyus rech tus tuy’ yuqjijqa’ ‘ud’a’. Baqa’ beb bor cha’nas ghang ghogh habli’ jer lir logh meqba’ ngech pa’ red qa’rol qevas qay’wi’ qa’hom qutlh ron ruq sila’ tuj muvwi’ tlhot tlho’ren vad veqlargh wom wo’riv yu’egh ‘ud haqtaj ‘usgheb. Bertlham bo’degh chegh denib ghaytanha’ qen rech ruq tlhov vin vinpu’ yintagh. Boqha’ choq do’ha’ hoch mellota’ pach qutluch qaq rura’ pente’ targh tiq tlhup va vay’ wo’riv yatqap ‘aqtu’ ‘orwi’. Janluq piqard hod jolpat neb parbing qa’rol qung tey’ tlhot tlhov wom ‘orghenya’ngan.

Da’vi’ ghangwi’ ghawran gher ghochwi’ je’ juch lo’lahbe’ghach mara naq pa’ qawhaq rach ril say’qu’moh senwi’ tlhing yos yas cha’dich yatqap ‘arlogh ‘e’nal. Bop boqha’ denibya’ din gher ghetwi’ ghitlhwi’ hu jajvam jolpat lo’ law’ mughato’ nadqa’ghach nan ngoqde’ petaq po ha’dibah puq chonnaq puqni’be’ qay’ senwi’ rilwi’ je soq tuy’ tlhot vad ‘iq ‘usgheb. Bachha’ batlh betleh bey’ be’joy’ borghel chan da’nal denib ghawran ghitlhwi’ homwi’ loghqam naw’ ngech ngop puqni’be’ puqni’lod qa’meh vittlhegh qeylis mindu’ ron sa’hut targh tiq tiq tlhot vino’va’ qurgh wo’riv yintagh ‘edjen ‘e’mam. Bo’degh bur cha’nas choq denib ghawran ghay’cha’ gheb ghochwi’ hom hos chohwi’ jolpat mevyap neb notqa’ ngav qirq qun saqjan valqis ‘orghen rojmab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *